Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • David Bilchitz, Daryl Glaser (2018-9-28)

  • Báo cáo này đánh giá hiệu quả của Hiến pháp Nam Phi trong 20 năm qua dựa trên phân tích các báo cáo của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, và dữ liệu thực nghiệm khác.

  • Cẩm nang


  • Markus Böckenförde, Nora Hedling; Winluck Wahiu (2011)

  • Ấn bản này đáp ứng những khoảng trống kiến thức mà các chính trị gia, nhà hoạch định chính sách và các học viên tham gia vào việc xây dựng hiến pháp đương đại. Mục đích chính của nó là cung cấp một bản vẽ công cụ lớp học đầu tiên về các bài học từ thực hànhđến các xu hướng trong xây dựng hiến pháp. Sách được chia thành các chương có thể được đọc như các phân đoạn riêng lẻ, m...