Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2013


  • Nguyễn Như Phát (2013)

  • Trên cơ sở trình bày, phân tích nhận thức chung về tài phán hiến pháp, sự cần thiết phải thành lập cơ quan chuyên trách về bảo vệ hiến pháp ở Việt Nam hiện nay, tác giả bình luận và lập luận, đóng góp ý kiến đối với quy định về Hội đồng Hiến pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và đồng thời đưa ra đề xuất thiết kế lại Điều 120 của Dự thảo về vấn đề này.

  • 2012


  • Đào Trí Úc (2012)

  • Theo Hiến pháp 1992 việc bảo vệ Hiến pháp ở nước ta được thiết kế ở mức độ giao chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cho các thiết chế quyền lực nhà nước ở trung ương bao gồm: Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giám sát việc tôn trọng và thi hành Hiến pháp

  • 2012


  • Đinh Xuân Thảo (2012)

  • Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp của một số nước trên thế giới -- Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mởi Hiến pháp trong lịch sử lập hiến Việt Nam -- Những bất cập trong việc thi hành Hiến pháp năm 1992