Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2013


  • Hoàng Văn Tú (2013)

  • Cơ sở chính trị và pháp lý của việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp -- Thực trạng tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp qua các thời kỳ -- Một số đề xuất về nguyên tắc, cách thức lấy ý kiến và việc tiếp thu ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992