Phân quyền - Khoa học : [2405]

Logo

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2405
 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-09)

 • Từ quan niệm, chỉ rõ được đối tượng nghiên cứu là một trong những tiêu chí cơ bản định hình một ngành khoa học và định vị nó trong hệ thống các ngành khoa học, tác giả phân tích nội hàm hành chính trong khoa học hành chính, chỉ ra góc độ tiếp cận nghiên cứu nền hành chính công, sự phụ thuộc vào quyết sách chính trị của khoa học hành chính.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021-09)

 • Bài viết phân tích những đặc trưng cơ bản của khoa học quản lý công; Quá trình phát triển của các lý thuyết quản lý công. Từ đó đề xuất một số định hướng nghiên cứu khoa học quản lý công trong giai đoạn tới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02)

 • Trên cơ sở đánh giá bối cảnh mới, bài biết phân tích một số định hướng chính sách mà Chính phủ Hàn Quốc đang thực hiện, bao gồm bảo đảm an ninh kinh tế với chuỗi cung ứng đổi mới, tăng cường quy mô đầu tư và hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ. Từ đó đưa ra một số hàm ý cho chính sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-01-10)

 • Bài viết làm sáng tỏ hình thức và mức độ trích dẫn đuợc xem là hợp lý trong nghiên cứu khoa học, đồng thời phân tích các quy định của pháp luật và thực tiễn hiện nay về việc ghi nhận trích dẫn trong các trường đại học. Từ đó, bài viết đề xuất xây dựng quy tắc trích dẫn hợp lý trong nghiên cứu khoa học ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-11)

 • Bài viết trích đăng nội dung của Quy hoạch "phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch; góp phần tăng năng suất chất lượng lao động của mỗi cá nhân, đơn vị; đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của các cấp Kiểm sát và trong toàn ngành

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2405