Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Sách


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2013)

 • Tài liệu đề cập đến chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ; hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ; đăng ký quyền sở hữu công nghiệp; nghiên cứu, đào tạo và tuyên truyền về sở hữu trí tuệ; bảo đảm thông tin sở hưu công nghiệp; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; thực thi và giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp; quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp ở địa phương; quản lý hoạt&#...

 • Sách


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2012)

 • Tài liệu đề cập đến một số hình ảnh của cục sở hữu trí tuệ trong 30 năm xây dựng và phát triển; chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ; hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ; đăng ký quyền sở hữu công nghiệp; nghiên cứu, đào tạo và tuyên truyền về sở hữu trí tuệ; bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; thực thi và giải quyết khiếu nại về sở&...

 • Sách


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2016)

 • Tài liệu đề cập đến chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ; hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ; đăng ký quyền sở hữu công nghiệp; nghiên cứu, đào tạo và tuyên truyền về sở hữu trí tuệ; đảm bảo thông tin sở hữu công nghiệp; hỗ trợ và phát triển tài sản trí tuệ; thực thi và giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp; quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp ở địa phương; quản lý...

 • Sách


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2018)

 • Tài liệu đề cập đến chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ; hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ; công tác tiếp nhận, xử lý đơn sở hữu công nghiệp; nghiên cứu, đào tạo và tuyên truyền về sở hữu trí tuệ; bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; thực thi và giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp; hoạt động sở hữu công nghiệp ở địa phương; quản&...

 • Sách


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2014)

 • Tài liệu đề cập đến chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ; hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ; đăng ký quyền sở hữu công nghiệp; nghiên cứu, đào tạo và tuyên truyền về sở hữu trí tuệ; bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; thực thi và giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp; quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp ở địa phương; quản lý hoạt&...

 • Sách


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2015)

 • Tài liệu thể hiện chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ; hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ; đăng ký quyền sở hữu công nghiệp; nghiên cứu, đào tạo và tuyên truyền về sở hữu trí tuệ; bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; thực thi và giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp; quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp ở địa phương; quản lý hoạt độ...

 • Sách


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2010)

 • Tài liệu đề cập đến chuyến thăm và làm việc của tổng thống giám đốc WIPO FRANCIS GURRY tại Việt Nam; chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ; hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ; đăng ký quyền sở hữu công nghiệp; nghiên cứu, đào tạo và tuyên truyền về sở hữu trí tuệ; bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; thực thi và giải quyết khiếu nại về sở...

 • Sách


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2011)

 • Tài liệu đề cập đến chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ; hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ; đăng ký quyền sở hữu công nghiệp; nghiên cứu, đào tạo và tuyên truyền về sở hữu trí tuệ; bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; thực thi và giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp; quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp ở địa phương; quản lý hoạt&...

 • Báo cáo


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2016)

 • Tài liệu đề cập đến hoạt động quản lý về SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ; nhận xét, đánh giá công tác năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; hoạt động SHTT ở địa phương; từ đó đưa ra đánh giá chung, các định hướng cần ưu tiên tập trung trong lĩnh vực SHTT.

 • Sách


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2019)

 • Tài liệu đưa ra chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ; hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ; công tác tiếp nhận, xử lý đơn sở hữu công nghiệp; bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp; đào tạo, tuyên truyền về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp; quản lý hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; hoạt động sở hữu công&#...

 • previous
 • 1
 • next