Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2011-05)

 • Thông tin về sự phát triển Khoa học và công nghệ biển, chiến lược, chính sách phát triển Khoa học và công nghệ biển của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới gồm các cường quốc Trung Quốc, Hoa Kỳ; Canada, Nhật Bản, Nga và một số nước như Ấn Độ, Hàn Quốc. Kết luận và khuyến nghị cho Khoa học và công nghệ biển của Việt Nam.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012-12)

 • Tổng quan nói về những xu hướng quốc tế chủ yếu về Khoa học và công nghệ trong năm 2012; nhấn mạnh các xu thế phát triển kinh tế liên quan đến mức độ thâm dụng tri thức ngày càng tăng, trong đó nghiên cứu cùng với sự khai thác thương mại và các hoạt động trí tuệ khác có ý nghĩa quan trọng với vai trò then chốt của Chính phủ và ngành công nghiệp.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012-11)

 • Tổng quan về vai trò và các xu hướng của khoa học và công nghệ thông tin nửa đầu thế kỷ 21; chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thông tin của một số nước trong đó có Lộ trình phát triển khoa học và công nghệ thông tin của Trung Quốc đến năm 2050. Đánh giá sự phát triển công nghệ thông tin của thế giới và Việt Nam.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2013-11)

 • Phản ánh những bước phát triển kinh tế trong khu vực Đông Nam Á, nhấn mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo Khoa học và công nghệ; nghiên cứu và chia sẻ các kết quả đánh giá về hệ thống đổi mới quốc gia của khu vực Đông Nam Á; thúc đẩy học hỏi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác về Khoa học và công nghệ giữa các quốc gia Đông Nam Á và với các nước OECD.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2014-05)

 • Tổng quan về sáng kiến nghiên cứu xuất sắc - hình thức tài trợ nghiên cứu cạnh tranh mới. Giới thiệu hai mô hình Chính phủ chỉ đạo và cấp kinh phí nghiên cứu công ở đại học và viện nghiên cứu công thông qua các sáng kiến xuất sắc ở Đức và Nhật Bản.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012-08)

 • Giới thiệu kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến, nêu ra cơ hội và thách thức mà sở hữu trí tuệ có thể mang lại nhằm thúc đẩy nhanh chuyển giao công nghệ từ các tổ chức nghiên cứu do chính phủ tài trợ tại các nước đang phát triển, chú trọng khuôn khổ luật pháp và chính sách về quyền sở hữu trí tuệ trong các tổ chức nghiên cứu công.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-01)

 • Nêu các dự báo về kinh tế thế giới năm 2015 của Liên hợp quốc, của Ngân hàng Thế giới và IMF liên quan đến dự báo kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2015 và các năm tiếp theo. Những đóng góp của khoa học và công nghệ trong nền kinh tế, chi cho nghiên cứu và phát triển của các nước.