Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Sách


  • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2017)

  • Tài liệu đưa ra định hướng phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; nguồn lực khoa học và công nghệ; kết quả hoạt động nghiên cứu; doanh nghiệp khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giải thưởng khoa học và công nghệ.

  • previous
  • 1
  • next