Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Lương Quỳnh Hoa (2018-06)

 • Phát triển thị trường khoa học và công nghệ là một tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị trường và là nội dung trọng tâm đối với chiến lược phát triển của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề phát triển thị trường khoa học và công nghệ không chỉ dừng lại ở việc gia tăng số lượng và thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ; g...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-08)

 • Tài liệu tổng hợp các vấn đề chính trong chính sách công nghệ và công nghiệp của Hàn Quốc như hệ thống đổi mới và Chiến lược kinh tế sáng tạo, hệ thống đánh giá nghiên cứu và phát triển của Hàn Quốc, thương mại hóa nghiên cứu công, thúc đẩy phát triển các công ty khởi nghiệp.

 • previous
 • 1
 • next