Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012-12)

 • Tổng quan nói về những xu hướng quốc tế chủ yếu về Khoa học và công nghệ trong năm 2012; nhấn mạnh các xu thế phát triển kinh tế liên quan đến mức độ thâm dụng tri thức ngày càng tăng, trong đó nghiên cứu cùng với sự khai thác thương mại và các hoạt động trí tuệ khác có ý nghĩa quan trọng với vai trò then chốt của Chính phủ và ngành công nghiệp.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-10)

 • Khái quát về bối cảnh và hiện trạng năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Pháp, chính sách cải cách chiến lược quốc gia về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đối với việc hỗ trợ nghiên cứu; đào tạo nguồn nhân lực; chuyển giao tri thức và thương mại hóa kết quả nghiên cứu công cho khu vực doanh nghiệp và xã hội.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-09)

 • Trình bày các vấn đề quan tâm của chính phủ các nước và những biện pháp của họ để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển cũng như đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh mới.

 • previous
 • 1
 • next