Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Luận án


  • Nguyễn Thị Hà;  Advisor:Vũ Quang Mạnh, Lê Hùng Anh (2019)

  • Luận án cung cấp dẫn liệu về phân loại học, mật độ, sinh khối và đặc điểm phân bố của rươi trong cấu trúc quần xã động vật đất Macrofauna theo sinh cảnh, theo mùa và tầng sâu thẳng ở vùng nghiên cứu. Các dẫn liệu về môi trường sống trong nước và đất ở sinh cảnh ruộng Rươi cũng được cung cấp.

  • previous
  • 1
  • next