Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Luận án


  • Nguyễn Thị Thu Hà;  Advisor:Nguyễn Văn Hồng; Phạm Khắc Hùng (2019)

  • Tồn tại phân bố không đồng nhất động học trong silica lỏng với mức độ không đồng nhất giảm khi nhiệt độ tăng và có sự thăng giáng nhỏ trong khoảng thời gian quan sát. Cấu trúc của silica lỏng được xem như gồm 2 miền: miền nhanh tập trung các nguyên tử nhanh nhất, các phản ứng chuyển đổi cấu trúc xảy ra mạnh; miền chậm tập trung các nguyên tử chậm nhất, các phản ứng chuyển đổi cấu trúc ...

  • previous
  • 1
  • next