Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Luận án


  • Lương Văn Thắng;  Advisor:Lê Thị Vân Hạnh, Trần Quốc Thắng (2020)

  • Luận án khẳng định hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ (KH&CN) ngày càng trở nên quan trọng đối với sự phát triển của mọi quốc gia; cụ thể là phụng sự cho sự phát triển KH&CN, kinh tế, đảm bảo an ninh công nghệ và trở thành một bộ phận trong chính sách ngoại giao của mỗi nước. Hợp tác quốc tế về KH&CN có tính tự nhiên (nhu cầu hợp tác tất yếu giữa các nhà khoa học...

  • previous
  • 1
  • next