Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Trần Thăng Long (2018)

  • Bài viết nghiên cứu khái niệm và đặc điểm của các nguyên tắc pháp luật chung nhằm làm rõ bản chất, vị trí và mối tương quan giữa chúng với các nguồn luật quốc tế, bài viết phân tích các vai trò quan trọng của chúng trong pháp luật quốc tế hiện đại và chứng minh qua thực tiễn áp dụng các nguyên tắc này của các cơ quan tài phán quốc tế. Bài viết kết luận đây cần được coi là một ...

  • previous
  • 1
  • next