Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012-12)

 • Tổng quan nói về những xu hướng quốc tế chủ yếu về Khoa học và công nghệ trong năm 2012; nhấn mạnh các xu thế phát triển kinh tế liên quan đến mức độ thâm dụng tri thức ngày càng tăng, trong đó nghiên cứu cùng với sự khai thác thương mại và các hoạt động trí tuệ khác có ý nghĩa quan trọng với vai trò then chốt của Chính phủ và ngành công nghiệp.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012-11)

 • Tổng quan về vai trò và các xu hướng của khoa học và công nghệ thông tin nửa đầu thế kỷ 21; chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thông tin của một số nước trong đó có Lộ trình phát triển khoa học và công nghệ thông tin của Trung Quốc đến năm 2050. Đánh giá sự phát triển công nghệ thông tin của thế giới và Việt Nam.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2013-11)

 • Phản ánh những bước phát triển kinh tế trong khu vực Đông Nam Á, nhấn mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo Khoa học và công nghệ; nghiên cứu và chia sẻ các kết quả đánh giá về hệ thống đổi mới quốc gia của khu vực Đông Nam Á; thúc đẩy học hỏi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác về Khoa học và công nghệ giữa các quốc gia Đông Nam Á và với các nước OECD.

 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2017)

 • Tài liệu đưa ra định hướng phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; nguồn lực khoa học và công nghệ; kết quả hoạt động nghiên cứu; doanh nghiệp khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giải thưởng khoa học và công nghệ.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-01)

 • Nêu các dự báo về kinh tế thế giới năm 2015 của Liên hợp quốc, của Ngân hàng Thế giới và IMF liên quan đến dự báo kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2015 và các năm tiếp theo. Những đóng góp của khoa học và công nghệ trong nền kinh tế, chi cho nghiên cứu và phát triển của các nước.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-08)

 • Tổng hợp các vấn đề chính trong chính sách công nghệ và công nghiệp của Hàn Quốc như hệ thống đổi mới và Chiến lược kinh tế sáng tạo, hệ thống đánh giá nghiên cứu và phát triển của Hàn Quốc, thương mại hóa nghiên cứu công, thúc đẩy phát triển các công ty khởi nghiệp…

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-09)

 • Trình bày các vấn đề quan tâm của chính phủ các nước và những biện pháp của họ để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển cũng như đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh mới.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2017-04)

 • Tài liệu nhằm truyền tải đến các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý doanh nghiệp và các nhà phân tích về những xu hướng biến đổi được dự đoán về các mô hình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu, về những tác động hiện tại và có thể xảy ra trong tương lai đối với các chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cả cấp độ quốc gia và toàn cầu.