Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-01)

  • Tài liệu tư vấn khoa học và hoạch định chính sách; quy trình tư vấn; trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý tiềm tàng của các cơ quan và chuyên gia tư vấn; cung cấp tư vấn khoa học trong tình huống khẩn cấp; những vấn đề đang nổi lên.

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-09)

  • Tài liệu trình bày các vấn đề quan tâm của chính phủ các nước và những biện pháp của họ để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển cũng như đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh mới.