Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Nguyễn Sinh Viện;  Advisor:Silvia Lucchini, Đường Công Minh (2020-04)

  • Luận án cung cấp một cái nhìn vừa tổng thể, vừa chi tiết về thực tiễn và nhận thức về tiếng Pháp ở Việt Nam trong bối cảnh đa ngôn ngữ, cả ở cấp độ địa phương và ở quy mô quốc gia. Góp phần tăng cường nhận thức về vai trò, vị trí, sự phát triển và tiềm năng đóng góp của tiếng Pháp trong chính sách chung về ngoại ngữ của quốc gia, từ đó có những đề xuất thực tế cho việc&#...

  • Sách


  • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2017)

  • Tài liệu đưa ra định hướng phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; nguồn lực khoa học và công nghệ; kết quả hoạt động nghiên cứu; doanh nghiệp khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giải thưởng khoa học và công nghệ.