Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2001


 • Authors: Tan Soviddhya (2001)

 • Nghiên cứu một cách hệ thống hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài để góp phần hiểu đúng bản chất và thấy rõ vai trò quan trọng của đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như chỉ rõ xu hướng vận động của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện nay cũng như sau này. Phân tích và đánh giá thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Cămpuchia trong giai đoạn 1994-1999. Phát hiện những mặt tích cực và chỉ ra những hạn chế của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Cămpuchia trong thời gian qua. Đề xuất một số biện pháp nhằm mở rộng và thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Cămpuchia thời gian tới vì mục tiêu phát triển và tăng trưởng kinh tế Cămpuchia; Luận án TS. Kinh tế, quản lý và kế...

 • Kỉ yếu


 • Authors: Quốc hội (2016-8-17; 2007-7-11)

 • Tập hợp các báo cáo chính thức của Ủy ban trình Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội, bao gồm Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Ủy ban Kinh tế và Ngân sách; Các báo cáo thẩm tra dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; Các báo cáo thẩm tra về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và các báo cáo về giám sát.

 • 2006


 • Authors: Nguyễn Văn Mạnh (2006)

 • Khái niệm toàn cầu hóa về kinh tế và thể chế chính trị-pháp luật -- Tính chất tác dộng của toàn cầu hóa về kinh tế và các chủ thể chính trị-pháp luật -- Thực trạng tác động giữa toàn cầu hóa về kinh tế và các thể chế chính trị -pháp luật: Thực trạng tác động giữa toàn cầu hóa kinh tế và thể chế chính trị- pháp luật quốc tế; thực trạng tác động toàn cầu hóa kinh tế đối với thể chế chính trị - pháp luật quốc gia -- Nhận thức đúng đắn quan điểm của Đảng , phát huy vai trò của nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế ở Việt Nam

 • 2005


 • Authors: Lê Thị Thanh (2005)

 • Thực trạng địa vị pháp lý của công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ở Việt Nam hiện nay -- Hoàn thiện địa vị pháp lý của công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước: Xác định các hình thức pháp lý của công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước là công ty cổ phần; Hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước hoạt động; các giải pháp cụ thể hoàn thiện địa vị pháp lý của công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

 • Article


 • Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (2001-04)

 • Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII, đặt ra mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, định hướng cơ chế phát triển và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch trong 5 năm (2001-2005)

 • Tạp chí


 • Authors: Lê Viết Thái (2006)

 • Nghiên cứu việc tập trung kinh tế và kiểm soát tập trung kinh tế ở Việt Nam. Khung pháp luật cho việc kiểm soát tập trung kinh tế cần được xem xét trong mối quan hệ với những luật khác, tiếp tục hoàn thiện để tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng những biện pháp mới hoặc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc kiểm soát quá trình tập trung kinh tế.