Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Phạm Hoàng Ân;  Advisor:Nguyễn Văn Thuận, Trần Dục Thức (2020)

 • Luận án hướng đến các mục tiêu cụ thể gồm: (1) Kiểm định tác động của quản trị công ty đến rủi ro của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam; (2) Kiểm định tác động của quản trị công ty đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam; (3) Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lực quản trị công ty, hạn chế rủi ro để nâng cao hiệu quả tài chí...

 • Luận án


 • Trần Thị Diên;  Advisor:Nguyễn Mậu Dũng (2020)

 • Luận án đã luận giải và phát triển lý luận về sản xuất cam theo hướng hàng hóa trên các khía cạnh: khái niệm và bản chất phát triển sản xuất cam theo hướng hàng hóa; vai trò và yêu cầu của phát triển sản xuất cam theo hướng hàng hóa; các tác nhân tham gia phát triển sản xuất cam theo hướng hàng hóa; nội dung nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất cam theo hướng hàng hóa; Đã phát ...

 • Luận án


 • Bùi Văn Lương;  Advisor:Đỗ Anh Tài (2020)

 • Luận án làm sáng tỏ và phong phú hơn những cơ sở lý luận và thực tiễn về cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư, là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những nghiên cứu tiếp theo về cải cách thủ tục hành chính nói chung và cải cách TTHC trong đầu tư nói riêng. Luận án nghiên cứu vấn đề mang tính thời sự hiện tại đối với tỉnh Thái Nguyên nói riêng và đối với Việt Nam ...

 • Luận án


 • Võ Văn Bình;  Advisor:Lê Thị Mận, Nguyễn Văn Phúc (2020)

 • Từ phân tích thực trạng các loại nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế biển đảo phía Nam Việt Nam thể hiện các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế biển đảo tại đây chủ yếu là nguồn vốn từ NSNN. Đầu tư phát triển kinh tế biển đảo phía Nam Việt Nam thiếu tính bền vững. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế biển đảo phía Nam Việt Nam&#...

 • Luận án


 • Chu Nguyễn Mộng Ngọc;  Advisor:Hà Văn Sơn, Trần Văn Thắng (2020)

 • Luận án minh họa cách hòa hợp kết quả của hai phương pháp kiểm định biến trung gian khác nhau - mà có thể đem lại các kết luận mâu thuẫn nhau về các mối quan hệ giữa các khái niệm - để rút ra kết luận tối ưu cuối cùng. Bên cạnh đó luận án sử dụng đồng thời hai thủ tục kiểm định biến trung gian là sự lựa chọn khoa học mà chưa có luận án&...

 • Luận án


 • Lại Thị Thanh Loan;  Advisor:Đỗ Hoài Linh, Phạm Thị Hoàng Anh (2020)

 • Từ nghiên cứu về tác động của thanh khoản thị trường tài chính (TTTC) đến thanh khoản ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam, luận án đã có những đóng góp về mặt học thuật, lý luận. Thứ nhất, luận án đã lần đầu tiên tiếp cận thanh khoản NHTM dưới 03 góc độ thanh khoản nguồn vốn, thanh khoản tài sản và thanh khoản chung. Trong đó, thanh khoản nguồn vốn được phát triển từ chỉ tiêu NSFR -&#x...

 • Luận án


 • Mai Thị Hường;  Advisor:Nguyễn Thị Chính, Phạm Trường Giang (2020)

 • Luận án đã ứng dụng mô hình lý thuyết hành vi dự định mở rộng (Ajzen và Fishbein, 2005; Ajzen, 2003) để nghiên cứu quyết định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bằng việc cụ thể hóa biến “thái độ” trong mô hình TPB gốc bằng 3 biến độc lập “thái độ rủi ro”; “cảm nhận lợi ích sản phẩm”; “nhận thức rủi ro trong tương lai”. Luận án đã mở rộng việc xem xét biến “nhận thức kiểm soát hành vi...

 • Báo cáo


 • ILO, Tổ chức lao động quốc tế (2020-03-25)

 • Báo cáo được đưa ra với mục đích cải thiện sự nhận thức về mục tiêu phát triển bền vững số 8 (SDG 8) tại ba cấp độ là thực nghiệm, khái niệm và chính sách bằng cách: (a) lập biểu đồ về phát tiến thực nghiệm với 12 mục tiêu được quy định theo SDG 8 và so sánh tình trạng thực tế giữa các nhóm quốc gia theo mức thu nhập; (b) phát triển một bản đồ khái niệm về các&#x...