Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012-01)

 • Khái quát về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu của một số nước và khu vực trong năm 2011. Đưa ra các dự báo về triển vọng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển toàn cầu trong năm 2012, tập trung vào đầu tư cho NC&PT của một số nước nổi trội và một số lĩnh vực công nghệ then chốt.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012-10)

 • Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2012-2013 đánh giá xếp hạng 144 nền kinh tế, bao gồm báo cáo khái quát về từng nền kinh tế, cũng như các bảng xếp hạng chung toàn cầu dựa trên hơn 100 tiêu chí được sắp xếp thành 12 nhóm. Cung cấp công cụ quan trọng để hoạch định các chính sách phát triển kinh tế và thực hiện các cải cách thể chế.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2014-2)

 • Đề cập đến phân loại của Ngân hàng Thế giới về nhóm nước theo thu nhập từ đó đưa ra định nghĩa về bẫy nhập trung bình; Xem xét bẫy nhập trung bình như một trường hợp của tăng trưởng chậm do ảnh hưởng của thể chế, đặc điểm dân số, cơ sở hạ tầng, môi trường kinh tế vĩ mô và cấu trúc nền kinh tế. Rút ra bài học kinh nghiệm cho các nền kinh tế trung bình Châu Á, trong đó có&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2013-08)

 • Tổng luận gồm 2 phần. Phần 1: Phản ánh thực trạng thực trạng nền kinh tế tri thức hiện nay ở một số nước công nghiệp phát triển và đang phát triển gồm Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapo và Ấn Độ; hệ thống hóa lại các chiến lược, chính sách chủ yếu đã được các nước này vận dụng để xây dựng nền kinh tế tri thức. Từ thực tiễn phát triển kinh tế tri thức của các quốc gia này. ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-10)

 • Tài liệu phản ánh những triển vọng tăng trưởng của các ngành kinh tế biển, cũng như khả năng tạo việc làm và đổi mới sáng tạo, với sự chú trọng nhằm vào các lĩnh vực kinh tế biển mới nổi có tiềm năng đặc biệt cao về tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu như an ninh năng lượng, môi trường, biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Tổng luận này&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-05)

 • Tài liệu đề cập đến Singapo đang chuyển dịch sang nền kinh tế đổi mới sáng tạo/ kinh tế tri thức; những thành tựu trong quá trình phát triển nền kinh tế đổi mới sáng tạo của Singapo; các kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Singapo.