Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Trần Hồng Quang, Nguyễn Hoàng Hà (2016)

 • Bài viết nghiên cứu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, dự báo về tác động của cách mạng này đến chính sách phát triển công nghiệp thế giới và đánh gía sự ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, từ đó có gợi ý chính sách để tận dụng cơ hội và đối phó với những thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

 • Bài trích


 • Huỳnh Thanh Tú, Mai Văn Nhiều (2016)

 • Bài viết xác định các các yếu tố quan trọng tác động đến tăng trưởng xanh của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An gồm: hiệu quả kinh tế, cơ chế, chính sách... Thông qua các kết quả có được từ điều tra khảo sát, nhóm nghiên cứu đưa ra một số gợi ý về quản trị cho Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An và các cơ quan liên ngành đề ra hướng đi, chính sách thiết ...

 • Luận án


 • Vương Minh Phương (2018)

 • Luận án nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về các chính sách tài chính phát triển TTBĐS; Phân tích và đánh giá thực trạng sử dụng chính sách tài chính phát triển TTBĐS Hà Nội trong thời gian qua, từ đó đánh giá những thành công cũng như những tồn tại và nguyên nhân của nó; Căn cứ vào định hướng phát triển TTBĐS, luận án đề xuất hệ thống giải pháp để hoàn ...

 • Luận án


 • Nguyễn Văn Hồi (2017)

 • Luận án đánh giá về thực trạng chính sách trợ giúp xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Việt Nam, đề xuất giải pháp chủ yếu, có căn cứ khoa học rõ ràng nhằm hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Việt Nam định hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.