Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Edmund Malesky (2011-03-16)

  • Bài viết nêu ra những động lực thực hiện điều tra FDI; các đặc điểm của doanh nghiệp FDI; kết quả của việc phân tích những yếu tố thúc đẩy đầu tư, chất lượng điều hành kinh tế, các chi phí gia nhập thị trường và các chi phí không chính thức.

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Edmund Malesky (2017)

  • Bài trình bày bao gồm 5 nội dung liên quan đến chất lượng quản lý doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang nhỏ đi; Đo lường chất lượng quản lý; Ai là nhà quản lý giỏi; Hiệu quả hoạt động và chất lượng quản lý doanh nghiệp; Chất lượng quản lý và điều hành kinh tế cấp tỉnh. Qua bài nghiên cứu, tác giả đưa ra một thông điệp chính sách đơn giản là cần tập trung đào tạo nâng ca...

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Edmund Malesky (2012)

  • Nội dung bài trình bày gồm một số đặc điểm chính về Điều tra PCI và Điều tra PCI-FDI, Kết quả hoạt động của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); Điều tra cảm nhận về chủ đề Rủi ro trong phiếu khảo sát PCI và rủi ro về tham nhũng