Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Trần Hữu Tráng (2004)

 • Phòng chống tội phạm luôn là nhiệm vụ trọng tâm của nước ta trong bất kì giai đoạn nào của tiến trình lịch sử. Trong giai đoạn hiện nay, phòng chống tội phạm cần đặc biệt chú trọng bởi dưới tác động của kinh tế thị trường, diễn biến của tình hình tội phạm nước ta thời gian gần đây là vô cùng phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Bài viết đưa ra các biện pháp phòng chống tội phạm trong nền kinh tế thị trường.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Viết Tý (1996)

 • Theo quan niệm pháp luật của một số nước có nền kinh tế thị trường, hai khái niệm thương mại và kinh doanh có nhiều điểm giống nhau. Còn ở nước ta, khái niệm được nhiều người tán đồng đó là khái niệm "kinh doanh" và khái niệm này có ý nghĩa rộng hơn khái niệm "thương mại". Cụ thể trong khái niệm kinh doanh bao hàm cả sản xuất, trao đổi hàng hóa và dịch vụ, còn khái niệm thương mại chỉ mang tính chất trao đổi hàng hoá và các dịch vụ liên quan đến việc trao đổi đó.

 • Bài trích


 • Authors: Phạm Thị Hồng Điệp, Bùi Đình Viên (2015)

 • Bài viết đưa ra đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA và vốn vay kém ưu đãi ở Việt Nam, những vấn đề đặt ra đối với hiệu quả sử dụng vốn ODA và vốn vay kém ưu đãi và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA và vốn vay kém ưu đãi trong bối cảnh Việt Nam là nước có thu nhập trung bình thấp. • Authors: Dương Kim Thế Nguyên (2014)

 • Trình bày đặc trưng cơ bản của TCTD : TCTD là một doanh nghiệp; là loại hình doanh nghiệp duy nhất có quyền kinh doanh ngân hàng bằng việc thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng; hoạt động kinh doanh của các TCTD là hoạt động kinh doanh tiềm ẩn nhiều loại rủi ro ở mức độ cao. Phân tích cơ sở kinh tế và pháp lý chi phối việc xây dựng quy chế pháp lý riêng về phá sản các TCTD. Đề cập một số nội dung có tính chất đặc thù cần được quy định trong luật phá sản các TCTD.

 • Bài trích


 • Authors: Lê Hồng Nhật (2016)

 • Quyền sở hữu là bất khả xâm phạm. Quyền này là động lực, thúc đẩy cá nhân và tổ chức đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, trong hoạt động kinh doanh, một số trường hợp lại cần có sự chia sẻ, chuyển giao sở hữu để đem lại hiệu quả, lợi ích cho công ty, nhất là đối với những ai đang nuôi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp.

 • 1995


 • Authors: Lê Thế Vinh (1995)

 • Nghiên cứu có hệ thống cơ sở lý luận và phương pháp luận của việc tạo nguồn hàng cho kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại, chủ yếu là trong khu vực quốc doanh, có tính đến các doanh nghiệp thương mại thuộc các thành phần kinh tế khác. Phân tích, đánh giá thực trạng, khuynh hướng của các doanh nghiệp thương mại dưới góc độ các yếu tố đảm bảo cân đối đầu vào và đầu ra, cân đối cung và cầu. Đề xuất qui trình xây dựng, triển khai thực hiện và giải pháp khai thác nguồn hàng, giúp các doanh nghiệp thương mại tồn tại và phát triển trong cạnh tranh; Luận án PTS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân (Kinh tế thương mại) -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ Giáo dục và đào ...

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Viết Tý (2001)

 • Nghiên cứu đặc điểm của hành vi kinh doanh vừa có ý nghĩa lý luận vừa có ý nghĩa thực tế. Vừa giúp chúng ta dễ dàng phân biệt phạm vi điều chỉnh của pháp luật kinh tế và pháp luật dân sự, vừa giúp nâng cao hiệu quả xây dựng và áp dụng văn bản pháp luật kinh tế và dân sự.