Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2001


  • Authors: Tan Soviddhya (2001)

  • Nghiên cứu một cách hệ thống hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài để góp phần hiểu đúng bản chất và thấy rõ vai trò quan trọng của đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như chỉ rõ xu hướng vận động của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện nay cũng như sau này. Phân tích và đánh giá thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Cămpuchia trong giai đoạn 1994-1999. Phát hiện những mặt tích cực và chỉ ra những hạn chế của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Cămpuchia trong thời gian qua. Đề xuất một số biện pháp nhằm mở rộng và thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Cămpuchia thời gian tới vì mục tiêu phát triển và tăng trưởng kinh tế Cămpuchia; Luận án TS. Kinh tế, quản lý và kế...