Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Lê Thị Thanh Mỹ (2016)

 • Bài viết đã xác định 3 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, cụ thể: nhóm nhân tố thuộc về nội tại của cácn ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định, tiếp theo là nhóm nhân tố thuộc về hội sở của các ngân hàng và cuối cùng là các nhóm nhân tố thuộc về khách hàng vay vốn. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ việc đề ra chiến lược của các ngân hàng thương mại.

 • Bài trích


 • Authors: Hoàng Thị Duyên (2016)

 • Trên cơ sở phân tích tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA - Return on Asset) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE - Return on Equity) của 9 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) đang niêm yết trên thị trường chứng khoán, bàl viết đề xuất giải pháp để các ngân hàng thương mại (NHTM) phát triển bền vững, ổn định trong xu thế hội nhập quốc tế.

 • Bài trích


 • Authors: Lê Văn Hải (2016)

 • Bài viết đánh giá về một số chính sách tín dụng và kết quả triển khai chính sách tín dụng của ngân hàng thương mại cho khai thác hải sản xa bờ, đồng thời cho thấy các chính sách này thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm phát huy tính hiệu quả, thúc đẩy hoạt động khai thác hải sản xa bờ.

 • Bài trích


 • Authors: Bùi Quang Tín (2016)

 • Nghiên cứu, phân tích về việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại các ngân hàng thương mại dưới góc độ pháp luật. Trong đó, tập trung khái quát về cơ sở pháp lý, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về cơ chế giữ bí mật thông tin khách hàng có liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi khách hàng tại ngân hàng. Từ đó, kiến nghị các giải pháp để hoàn thiện pháp luật nhằm tăng cường bảo yệ quyền lợi của khách hàng tại ngân hàng.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Vũ Khuyên (2016)

 • Bài viết đánh giá ảnh hưởng của hoạt động quản trị rủi ro tới khả năng sinh lời của 9 ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2014, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm giảm thiểu rủí ro của các ngân hàng thương mại này.