Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Vũ Khuyên (2016)

 • Bài viết đánh giá ảnh hưởng của hoạt động quản trị rủi ro tới khả năng sinh lời của 9 ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2014, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm giảm thiểu rủí ro của các ngân hàng thương mại này.

 • Luận án


 • Dương Thị Thúy Hà (2016)

 • Luận án hệ thống hoá những vấn đề lý luận về cơ cấu nguồn vốn, các lý thuyết về cơ cấu nguồn vốn... để làm cơ sở cho việc hoạch định cơ cấu nguồn vốn mục tiêu. Làm rõ tác động của cơ cấu nguồn vốn tới chi phí sử dụng vốn, rủi ro tài chính và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệpniêm yết trong ngành ...

 • Luận án


 • Đỗ Thị Hà Thương (2016)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là xác lập các luận cứ khoa học về lý luận và thực tiễn cho các giải pháp nhằm huy động vốn đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế biển của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 –2020, tầm nhìn đến năm 2030 có tính hệ thống, đồng bộ và khả thi cao, đồng thời đưa ra điều kiện thực hiện các giải pháp đề xuất.

 • Luận án


 • Châu Đình Linh (2017)

 • Đo lường điểm hiệu quả ngân hàng khi có nợ xấu là một đầu ra không mong muốn, nhằm xác định sự ảnh hưởng của nợ xấu đến điểm hiệu quả từng ngân hàng trong thời gian nghiên cứu; Đo lường hiệu quả ngân hàng qua mô hình hiệu quả chi phí DEA. Đây là một biến số quan trọng trong các mô hình nghiên cứu đề xuất, nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả ngân hàng; Xác&#...

 • Luận án


 • Phạm Mạnh Hùng (2018)

 • Luận án làm rõ cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng. Hệ thống hóa các mô hình lý thuyết về tác động giữa loại hình sở hữu và hiệu quả hoạt động cũng như đưa ra những lý giải về mặt cơ chế cho mối quan hệ này; Phân tích thực trạng tác động của sở hữu trong mỗi quan hệ với mức độ hiệu quả hoạt động của ...