Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2015


 • Mai Hữu Bốn (2015)

 • Lợi ích của hình thành và phát triển các khu kinh tế đặc biệt là rất lớn đối với nhiều quốc gia. Do đó cả các nhà xây dựng hạ tầng khu kinh tế đặc biệt cũng như các cơ quan quản lý nhà nước khi phê duyệt quy hoạch các khu kinh tế đặc biệt, khu công nghiệp đều phải cân nhắc kỹ hiệu quả mang lại

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Phong Lan (2017)

 • Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận QLNN đối với hoạt động xuất khẩu nông sản và đúc rút một số kinh nghiệm thực tiễn về QLNN đối với xuất khẩu nông sản ở một số nước; Phân tích, đánh giá thực trạng QLNN đối với XKNS ở Việt Nam trong điều kiện HNQT, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu; Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đối với XKNS&#...

 • Luận án


 • - (-)

 • Trong quản lý nhà nước ở địa phương, UBND là cơ quan có vai trò nổi trội qua hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Cùng với HĐND, quản lý của UBND quan hệ trực tiếp và đóng vai trò hết sức quan trọng đến sự phát triển xã hội ở địa phương, đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức, đồng thời liên quan đến hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ&#x...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Mai Anh (2016)

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học về báo chí và quản lý nhà nước về báo chí; phân tích thực trạng quản lý nhà nước về báo chí từ khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới; đề xuất bổ sung điểm mới cho một số khái niệm liên quan đến báo chí, quản lý nhà nước về báo chí; đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về báo chí ở nước ta thời gian tới

 • Luận án


 • Trịnh Thế Cường (2016)

 • Mục đích tổng quát của luận án là xây dựng luận cứ khoa học cho các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với cảng biển, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

 • Luận án


 • Trần Báu Hà (2017)

 • Mục đích nghiên cứu là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước đối với khu kinh tế cửa khẩu, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong thời gian tới.

 • -


 • Trần Đình Thảo (2017)

 • Trên cơ sở lý luận về xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế, luận án phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế cấp tỉnh ở Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2015, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng đội ngũ công chức này ở Quảng Nam nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm&#x...