Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Phan Thanh Hiệp (2017)

  • Luận án xác định và phân tích chiều hướng ảnh hưởng của các nhân tố lên cấu trúc vốn của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam trong đó có xét đến tác động của cấu trúc vốn lên giá trị của doanh nghiệp nhằm xây dựng các giải pháp hỗ trợ các nhà quản trị doanh nghiệp trong việc hoạch định cấu trúc vốn hướng tới mục tiêu tuân thủ các nguyên tắc hoạch định cấu trúc vốn và gi...

  • Luận án


  • Phan Thanh Hiệp (2017)

  • Mục đích chủ đạo của nghiên cứu là xác định và phân tích chiều hướng ảnh hưởng của các nhân tố cấu trúc vốn của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam trong đó có xét đến tác động của cấu trúc vốn lên giá trị của doanh nghiệp nhằm xây dựng các giải pháp hỗ trợ các nhà quản trị doanh nghiệp trong việc hoạch định cấu trúc vốn hướng tới mục tiêu tuân thủ các nguyên tắc hoạch...

  • Báo cáo


  • - (2012)

  • Báo cáo sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng năm 2012, cụ thể: đánh giá tình hình chung; hoạt động sản xuất công nghiệp; hoạt động thương mại; hoạt động đầu tư; hoạt động quản lý của nhà nước; đồng thời dự báo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2011 và giải pháp chủ yếu trong 3 tháng cuối năm (đính kèm phụ lục)