Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Bùi Ngọc Cường (2004)

  • Bài viết đưa ra một số vấn đề về pháp luật kinh tế, bao gồm: (1) Quan niệm pháp luật kinh tế ở một số quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển. (2) Quan niệm về pháp luật kinh tế ở nước ta hiện nay.

  • Luận án


  • Nguyễn Thị Hồng Loan (2017)

  • Chiến lược kinh doanh (CLKD) là công cụ quản trị kinh doanh hiệu quả của các doanh nghiệp thương mại (DNTM) trong nền kinh tế thị trường. Với vai trò định hướng dẫn dắt hoạt động kinh doanh, CLKD giúp các DNTM tăng sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh. Khi nền kinh tế thị trường hiện đại phát triển, xu hướng cạnh tranh chuyển từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về chất lượng và khả năng d...

  • Luận án


  • Vũ Thị Lộc (2018)

  • Luận văn hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về chiến lược và xây dựng chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm; Đánh giá và làm rõ những căn cứ thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm, vận dụng trong trường hợp vùng KTTĐ Bắc Bộ; Đề xuất nội dung chủ yếu của chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến&#x...