Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (-)

  • Tài liệu đề cập đến bối cảnh, quá trình chuyển đổi khung khổ chính sách và các chương trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; đánh giá kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; từ đó đưa ra một số kiến nghị tiếp tục đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tă...

  • Sách


  • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (-)

  • Tài liệu đề cập đến việc rà soát cơ sở pháp lý và chỉ đạo của chính phủ về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh; thực trạng cải cách điều kiện kinh doanh 2017-2019; một số giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả cải cách điều kiện kinh doanh.