Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2020-01-02)

  • Bảng số liệu về các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 được trích từ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2020-06-29)

  • Báo cáo về tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội quý I/, quý II/2020 và 6 tháng đầu năm 2020 dựa trên các báo cáo của Tổng cục Thống kê