Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Nhóm nghiên cứu PCI (2008-12-12)

 • Báo cáo đưa ra cơ sở dữ liệu ban đầu giúp các nhà hoạch định chính sách cấp Trung ương, lãnh đạo các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nhận thức tốt hơn và đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế những trở ngại bắt nguồn từ cơ sở hạ tầng lạc hậu và yếu kém.

 • Báo cáo


 • Nhóm nghiên cứu PCI (2006-06-02)

 • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2006 được xây dựng năm 2005 nhằm đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh và chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân của 42 tỉnh/thành phố trên cả nước có tính đến những điều kiện khác biệt về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, quy mô thị trường... giữa các tỉnh.

 • Báo cáo


 • Nhóm nghiên cứu PCI (2007-11-08)

 • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2007 đã đo lường và đánh giá thực tiễn điều hành kinh tế của chính quyền tỉnh và qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực Kinh tế tư nhân của 64 tỉnh/thành phố ở Việt Nam trong năm 2007.

 • Báo cáo


 • Nhóm nghiên cứu PCI (2010-01-14)

 • Báo cáo về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tình năm 2009 thể hiện ''tiếng nói'' của 9.890 doanh nghiệp Việt Nam đánh giá chất lượng điều hành kinh tế và môi trường thể chế của các tỉnh thành trên cả nước.