Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Thông tin chuyên đề


  • Viện Nghiên cứu lập pháp (2022-05)

  • Chuyên đề cung cấp các ý kiến góp ý chung và góp ý với từng nội dung cụ thể liên quan tới Luật Dầu khí: hợp đồng dầu khí, công tác kế toán, kiểm toán, quyết toán với hoạt động dầu khí, kinh nghiệm quốc tế về quản lý hoạt động dầu khí,...