Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Ánh Vân (1998)

 • Mục đích của ưu đãi thuế đối với đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chủ yếu là thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Tuy nhiên để thu hút vốn có hiệu quả cần phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về chính sách thu hút vốn trong đó có chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • 1993


 • Hoàng Thế Liên (1993)

 • Electronic Resources; Cơ sở khoa học của việc tổ chức tòa án kinh tế ở Việt Nam: Là một cơ quan tư pháp, tòa án kinh tế có chức năng xét xử các tranh chấp kinh tế. Vì tòa án kinh tế thuộc loại tòa án chuyên trách có thẩm quyền rộng , nên bên cạnh chức năng xét xử các tranh chấp kinh tế, tòa án kinh tế còn có chức năng thực hiện một số họat động mang tính hành chính tư pháp;&#...

 • 1998


 • Trần Đình Hảo (1998)

 • Những đạo luật về thuế được ban hành vào đầu những năm 90 ở nước ta đã đánh dấu một bước phát triển, một sự thay đổi về chất trong pháp luật về thuế. Hệ thống các qui định pháp luật về thuế đã được hình thành và từng bước được hoàn thiện nhằm đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi khách quan của việc chuyển sang nền kinh tế hàng hóa gồm nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, có sự q...

 • 1996


 • Dương Thanh Mai (1996)

 • Vài nét về thực trạng hoạt động hòa giải ở nước ta trong những năm qua -- Thủ tục hòa giải tại tòa án kinh tế -- Thủ tục hòa giải tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam -- Một vài kiến nghị: Thừa nhận về mặt pháp lý hòa giải là một phương pháp độc lập có thể được lựa chọn để giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam; Tạo điều kiện cho việc hình thành các thiết chế và&#x...

 • Tạp chí


 • Trần Thái Dương (1998)

 • Tìm hiểu chế độ quản lý kinh tế trong Hiến pháp Việt Nam thông qua các điểm: Khái niệm chế độ quản lý kinh tế; Sự phát triển của chế độ quản lý kinh tế; đưa ra một số nhận xét về chế độ quản lý kinh tế trong Hiến pháp Việt Nam qua 4 giai đoạn.