Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Võ Đình Toàn (1995)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường ở nước ta; những nguyên tắc cơ bản trong việc hoàn thiện pháp luật thuế ở nước ta. Định hướng hoàn thiện pháp luật thuế là tư tưởng chỉ đạo, những quan điểm thể hiện mục đích, phương châm và nguyên tắc cơ bản có giá trị xuyên suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật thuế.

 • Tạp chí


 • Chu Hồng Thanh (1995)

 • Trình bày mốt số nội dung cơ bản của công ước quốc tế về quyền kinh tế văn hoá và xã hội. Đây là một công ước có nội dung tích cực và tiến bộ. Việc Việt Nam gia nhập công ước đã từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

 • 1999


 • Nguyễn Văn Luyện (1999)

 • Electronic Resources; Đưa ra và phân tích các khái niệm ‘’pháp luật kinh tế’, ‘Luật kinh tế’. Trình bày các yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng pháp luật kinh tế. Nghiên cứu các đặc điểm của kinh tế thị trường Việt Nam và sự điều chỉnh pháp luật các quan hệ kinh tế

 • 1999


 • Trịnh Đức Thảo (1999)

 • Electronic Resources; Tìm hiểu về quan niệm "Khung pháp luật". Nghiên cứu và phân tích một số đặc điểm về "Khung pháp luật kinh tế ". Trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu "Khung pháp luật " và "Khung pháp luật kinh tế "