Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Xuân Yêm (1998)

 • Phân tích loại hình tội phạm tẩy rửa tiền trong khoa học điều tra tội phạm. Hành vi tẩy rửa tiền đang có khuynh hướng gia tăng trên thế giới, ảnh hưởng tiêu cực đối với nền tài chính của các nước. Đây là một nguy cơ làm mất ổn định nền kinh tế và chính trị của nhiều nước trên thế giới.

 • 1996


 • Nguyễn Việt Tiến (1996)

 • Xây dựng cơ sở lý luận khoa học về dịch vụ, các đặc điểm cụ thể của hoạt động dịch vụ và (ngành) kinh tế dịch vụ. Nghiên cứu, làm rõ vai trò và nội dung của quản lý Nhà nước đối với sự phát triển của kinh tế dịch vụ. Phân tích thực trạng của kinh tế dịch vụ Hải Phòng trong thời gian qua, đánh giá ưu nhược điểm và nguyên nhân. Đề xuất những giải pháp quản lý Nhà nước có t...

 • 1996


 • Nguyễn Văn Dùng (1996)

 • Phân tích làm rõ vai trò, vị trí của ngành Du lịch trong toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của nhân loại ngày nay, đối với sự phát triển của đất nước ta thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc biệt đối với Quảng Trị trong tiến trình phát triển và hội nhập vào xu thế chung. Đi sâu đánh giá, khảo sát những đặc điểm tự nhiên, xã hội cũng như tiềm năng và lợi thế về phá...

 • 1999


 • Nguyễn Văn Luyện (1999)

 • Electronic Resources; Giới thiệu Luật dân sự, Luật kinh tế và Luật thương mại Việt Nam đều điều chỉnh các quan hệ tài sản giữa tổ chức với tổ chức, tổ chức với cá nhân và giữa cá nhân với nhau. Trình bày một số nguyên tắc chung trong quan hệ pháp luật của 3 nghành Luật dân sự, Luật kinh tế và Luật thương mại. Phân tích những điểm còn bất cập trong những quy định của pháp luật Việt Nam ...

 • 1999


 • Đỗ Ngọc Thịnh (1999)

 • Electronic Resources; Trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường nhiều thành phần ở nước ta, pháp luật là công cụ quan trọng nhất để thực hiện các biện pháp cải cách kinh tế, đảm bảo quá trình cải cách kinh tế thị trường không thể đảo ngược – Đường lối cải cách kinh tế được xác định trong các chính sách của Đảng và Nhà nước ta không chỉ thể hiện tính nhất quán của quan điềm xây dựng&#x...

 • Tạp chí


 • Phạm Giang Thu (1996)

 • Luật ngân sách nhà nước với nhiều nội dung mới là đạo luật có ý nghĩa quan trọng về mặt lập pháp cũng như đối với thực tiễn hoạt động ngân sách nhà nước. Luật ngân sách nhà nước thay thế một khối lượng lớn các văn bản dưới luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, từng bước thực hiện yêu cầu về cân đối ngân sách nhà nước được nêu trong Cương lĩnh Đại hội Đảng lần thứ...