Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1996


 • Trần Hữu Thực (1996)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về sách và thị trường sách. Phân tích thực trạng thị trường sách trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Rút ra các nhận định: ưu nhược điểm, dự báo xu hướng phát triển và những vấn đề cần phải giải quyết . Đề ra những phương hướng cơ bản và một số giải pháp chủ yếu để mở rộng và phát triển thị trường sách ở Việt Nam; Luận án PTS. Ki...

 • 1995


 • Hoàng Ngọc Bắc (1995)

 • Làm rõ những đặc điểm của sản phẩm bia và sự phát triển có tính qui luật của bia trên thị trường thế giới. Phân tích, đánh giá quá trình hình thành và phát triển của ngành bia nước ta. Làm rõ những yếu tố thuận lợi và cản trở sự phát triển của ngành bia nước ta. Khẳng định vai trò quan trọng của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bia. Rút ra kết luận về những vấn đề chủ yếu đ...

 • 1996


 • Phạm Thị Đào (1996)

 • Trình bày cơ sở lý luận về thị trường thép. Nghiên cứu và phân tích thực trạng thị trường thép ở Việt Nam. Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm ổn định thị trường thép ở Việt Nam hiện nay; Luận án phó TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo

 • 1999


 • Nguyễn Tiến Dũng (1999)

 • Trình bày thị trường và công nghệ marketing bán hàng điện- điện tử dân dụng trên thị trường nông thôn nước ta. Phân tích thực trạng các giải pháp công nghệ marketing bán hàng điện - điện tử dân dụng ở các DNTM trên thị trường nông thôn nước ta. Đề xuất các giải pháp công nghệ marketing bán hàng điện - điện tử dân dụng trên thị trường nông thôn nước ta; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQ...