Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1999


  • Nguyễn Minh Tân (1999)

  • Electronic Resources; Khái quát về Luật ngân sách nhà nước, trình bày một số những vấn đề còn bất cập, tồn tại của Luật ngân sách nhà nước hiện nay như: việc tổ chức thu nộp ngân sách nhà nước; về công tác chỉ đạo và điều hành. Kiến nghị một số giải pháp nhằm khắc phục những bất cập của Luật ngân sách nhà nước bao gồm: hoàn thiện ngân sách địa phương trên cơ sở xóa bỏ dần tính bao hàm&...