Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2006


 • Authors: Trần Trung Nhân (2006)

 • Trong những năm qua, nhất là từ khi cải cách thuế bước II từ năm 1999 đến nay, cùng với việc sửa đổi, bổ sung và ban hành áp dụng mới các sắc thuế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước như luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp,... pháp luật của quản lý thuế cũng từng bước được sủa đổi, bổ sung, hoàn thiện, trong đó có những quy định của pháp luật về chế tài áp dụng đối với các hành vi gian lận thuế và chậm nộp tiền thuế. trình bày những vướng mắc, bất cập về áp dụng chế tài đối với các hành vi gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, và một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao tính hiệu quả, khả thi của pháp luật thuế, hạn chế tính gian lận thuế, n...

 • 2007


 • Authors: Đinh Ngọc Vượng (2007)

 • Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế và vấn đề thực hiện cam kết WTO. Các cam kết khi gia nhập WTO và lộ trình thực hiện. Các doanh nghiệp Việt Nam và việc thực hiện cam kết gia nhập WTO

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Hữu Tráng (2004)

 • Phòng chống tội phạm luôn là nhiệm vụ trọng tâm của nước ta trong bất kì giai đoạn nào của tiến trình lịch sử. Trong giai đoạn hiện nay, phòng chống tội phạm cần đặc biệt chú trọng bởi dưới tác động của kinh tế thị trường, diễn biến của tình hình tội phạm nước ta thời gian gần đây là vô cùng phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Bài viết đưa ra các biện pháp phòng chống tội phạm trong nền kinh tế thị trường.

 • 2001


 • Authors: Tô Thị Tâm (2001)

 • Nội dung đề tài nghiên cứu gồm: Hệ thống một số luận thuyết cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về sự tác động của nhà nước đối với thị trường nói chung và thị trường định hướng XHCN. Đánh giá thực trạng sự tác động của nhà nước qua luật pháp, chính sách và điều hành trong quá trình hình thành, phát triển thị trường định hướng XHCN những năm qua ở nước ta. Nghiên cứu và đề xuất một số quan điểm, phương hướng và giải pháp tiếp tục hoàn thiện sự tác động của nhà nước đối với thị trường định hướng XHCN trong thời gian tới ở nước ta.; Luận án TS. Kinh tế chính trị XHCN -- Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bộ giáo dục đào tạo

 • 2006


 • Authors: Trần Thị Nguyệt (2006)

 • Pháp luật được quan niệm là một bộ phận cấu thành quan trọng của thượng tầng kiến trúc xã hội và chịu sự tác động của các yếu tố xã hội -- Pháp luật kinh tế là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống pháp luật và cũng chịu sự tác động của quy luật vận động và phát triển chung của toàn bộ đời sống xã hội -- Xu hướng vận động của đời sống kinh tế xa hội và định hướng phát triển của pháp luật kinh tế

 • 2005


 • Authors: Trần Minh Ngọc (2005)

 • Để hiểu đầy đủ về khái niệm trọng tài thương mại quốc tế cần xem xét một số nội dung: Trọng tài thương mại quốc tế, trước tiên phải là một trọng tài; trọng tài thương mại quốc tế luôn chứa đựng những đặc điểm chung của một trọng tài. Nhưng một trọng tài chỉ được coi trọng tài thương mại quốc tế nếu nó chứa đựng hai yếu tố "quốc tế" và "thương mại"; pháp luật trọng tài Việt Nam hiện nay không đưa ra khái niệm trọng tài thương mại quốc tế.