Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2008


 • Authors: Nguyễn Thái Hà (2008)

 • Trình bày một số biện pháp mang tính hành chính mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng) đã sử dụng để tác động đến thị trường tài chính – tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong giai đoạn vừa qua bao gồm: biện pháp hạn chế cho vay đầu tư chứng khoán; nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ tiền tệ, hạn chế lạm phát, ngày 13/2/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành quyết định số 346/2008/QĐ-NHNN về việc bắt buộc 41 tổ chức tín dụng mua 20.300 tỷ VND tín phiếu bắt buộc; kiểm soát tỷ giá giữa tiền đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD)

 • 2006


 • Authors: Bùi Ngọc Cường (2006)

 • Khái quát về kết quả hoạt động xây dựng pháp luật: Pháp luật về sở; pháp luật về các chủ thể kinh doanh; pháp luật trong lĩnh vực thương mại hàng hóa; pháp luật về huy động và sử dụng các nguồn lực; pháp luật về kiểm soát độc quyèn và chống cụnh tranh không lành mạnh; pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và pháp luật về phá sản doanh nghiệp; pháp luật về bảo đảm quản lý vĩ mô của Nhà nước về kinh tế -- Một số nhận xét, đánh giá về những thành tựu của pháp luật kinh tế từ khi thực hiện đường lối đổi mới đến nay (1986-2006): Khác với Iihiểu quốc gia trên thế giới, quá trình hình thành và phát triển pháp luật kinh t ế nước ta không bắt đầu từ sự kế thừa mang tính hệ th...

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Quỳnh Nga (2009)

 • Tìm hiểu về mô hình giám sát Hiến pháp của Cộng hoà Pháp thông qua xem xét vị trí, vai trò của Hội đồng bảo hiến; cơ sở pháp lý, cơ cấu tổ chức; chủ thể giám sát hiến pháp; thẩm quyền của hội đồng bảo hiến; quy trình và hiệu lực của phán quyết.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Nga (2007)

 • Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của thị trường bất động sản và sự điều chỉnh của pháp luật đối với thị trường này. Đưa ra một số định hướng để thúc đẩy thị trường bất động sản trong thời gian tới.

 • 2000


 • Authors: Bộ Thương mại (2000)

 • Nội dung đề tài nghiên cứu gồm: Nghiên cứu sự cần thiết phải bảo hộ sản xuất trong nước bằng các biện pháp phi thuế. Phần này cũng giới thiệu kinh nghiệm sử dụng các biện pháp phi thuế để bảo hộ sản xuất trong nước của Hoa Kỳ, Thái Lan và Trung Quốc và thực tiễn về nhu cầu bảo hộ sản xuất, đồng thời phân tích những ưu và nhược điểm của các biện pháp bảo hộ sản xuất trong nước -- Giới thiệu tổng quan các biện pháp phi thuế của Việt Nam trong thời kỳ 1996-1999 và đánh giá chung tác động bảo hộ của các biện pháp này -- Đề xuất một số quan điểm định hướng cho việc duy trì các biện pháp phi thuế dài hạn tới năm 2020 để bảo hộ sản xuất, và dự kiến lộ trình cắt giảm hàng rào phi thuế trong q...