Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2006


  • Bùi Ngọc Cường (2006)

  • Khái quát về kết quả hoạt động xây dựng pháp luật: Pháp luật về sở; pháp luật về các chủ thể kinh doanh; pháp luật trong lĩnh vực thương mại hàng hóa; pháp luật về huy động và sử dụng các nguồn lực; pháp luật về kiểm soát độc quyèn và chống cụnh tranh không lành mạnh; pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và pháp luật về phá sản doanh nghiệp; pháp luật về bảo đảm&...

  • 2008


  • Lưu Quốc Thái (2008)

  • Electronic Resources; Hình thức sở hữu đối với đất đai ở Việt Nam - Sở hữu đất đai và vấn đề xây dựng, phát triển kinh tế thị trường – Xác định rõ vị trí, vai trò của Nhà nước trong quan hệ đất đai nhằm củng cố, hoàn thiện chế độ sở hữu đất đai phục vụ cho việc xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở nước ta