Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Đào Thị Bích Thủy (2004)

 • Nghiên cứu này tiếp cận vấn đề theo phương pháp phân tích mô hình. Ờ đây chúng ta sẽ áp dụng mô hình tăng trưởng tân cổ điển (thế loại mô hình tăng trưởng của Solovv và mô hình tăng trưởng khu vực kép của Lewis), về kết cấu nghiên cứu, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc phát triển mô hình; trong đây sẽ tập trung vào phân tích nền kinh tế hoạt động tự do và nền kinh tế có sự can thiệp của chính phủ.

 • Bài trích


 • Authors: Phạm Văn Chiến (2004)

 • Khi nghiên cứu tư tưởng kinh tế hay học thuyết kinh tế, những nhà viết sử tư tương kinh tế thường phải đánh giá sự “tiến bộ” và “hạn chế’ của tư tưởng kinh tế hay học thuyết kinh tế đó, vì vậy, việc đánh giá sự “tiến bộ” và “hạn chế'’ của tư tưởng kinh tế như là vấn để quan trọng vào loại bậc nhất của những nhà nghiên cứu lịch sử tư tưởng kinh tế, nếu không hiếu đúng hay khách quan sự “tiến bộ” và “hạn chế’ của tư tưởng kinh tế, thì sẽ không thể vẽ lại trung thực bức tranh sinh động của lịch sử tư tưởng kinh tế hay sẽ xuyên tạc lịch sử.

 • Bài trích


 • Authors: Đinh Văn Thông (2004)

 • Adam Smith (1723-1790) là nhà kinh tế học thuộc trường phái cô điển Anh. Đối vối trường phái này, điểm đặc trưng trong lý luận kinh tế của họ là ủng hộ kinh tế thị trường tự do cạnh tranh và thuyết giá trị - lao động; nên kinh tế thị trường với các quy luật vốn có của nó sẽ tự động điều tiết kinh tế và đảm bảo thăng bằng cung - cầu và cho rằng Nhà nước không nên can thiệp vào kinh tế. Theo quan điểm của họ: kinh tế thị trường là một mô hình tăng trưởng tự động.

 • Bài trích


 • Authors: Hà Quang Đào; Nguyễn Văn Hà (2006)

 • Lạm phát là một vấn để kinh tế vĩ mô phức tạp. Việt Nam là một nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi và đang hội nhập nhanh với thị trường thế giới, việc vận dụng các nguyên lý truyền thống, các học thuyết kinh tế hiện đại để phân tích và tìm ra bản chất của tình trạng tăng giá trên thị trường xã hội, nguyên nhân chủ yếu của diễn biến lạm phát trong những năm gần đây ở nước ta có vị trí hết sức quan trọng. Bởi có trên cơ sở đó mới đưa ra các giải pháp phù hợp, một mặt kiềm chế lạm phát, mặt khác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bển vững.

 • Bài trích


 • Authors: Phạm Văn Chiến (2007)

 • Đối tượng cúa Kinh tế chính trị là quan hệ sản xuất và những mối liên hệ của nó trong sự tương tác qua lại với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng, nhưng đối tượng trực tiếp của nó là quan hệ sản xuất. Đối tượng trực tiếp của Lịch sử kinh tế gồm các phương thức sản xuất và một bộ phận kiến trúc thượng tầng. Nó cũng nghiên cứu những điểu kiện tự nhiên và xã hội cùng như ý thức xã hội tác động đến nền kinh tế. Song thực chất, Lịch sử kinh tế nghiên cứu các co cấu kinh tế trong đó cơ cấu các quan hệ sản xuất là bản chất nhất và được thế hiện qua cơ cấu sản xuất - phân phối - trao đối - tiêu dùng; cơ cấu kinh tế ngành; cơ cấu các thành phần kinh tế,...