Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Bùi Ngọc Cường (2004)

  • Bài viết đưa ra một số vấn đề về pháp luật kinh tế, bao gồm: (1) Quan niệm pháp luật kinh tế ở một số quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển. (2) Quan niệm về pháp luật kinh tế ở nước ta hiện nay.

  • Tạp chí


  • Vũ Văn Cương (2009)

  • Tìm hiểu tầm quan trọng của thông tin về người nộp thuế trong quản lý thuế hiện nay. Thực trạng pháp luật quy định thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế; Những yêu cầu đặt ra đối với thông tin về người nộp thuế trong quản lý thuế và một số định hướng trong việc hoàn thiện pháp luật.