Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2000


 • Authors: Lê Thị Bích Mai (2000)

 • Hệ thống hóa thị trường và chiến lược phát triển kin doanh ô tô có điều tiết vĩ mô của nhà nước. Khảo sát và phân tích thực trạng thị trường ô tô Việt Nam hiện nay. Đề xuất các giải pháp vĩ mô mở rộng thị trường ô tô ở Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo

 • 2000


 • Authors: Nguyễn Văn Luật (2000)

 • Electronic Resources; Nghiên cứu bối cảnh và nỗ lực hợp tác kinh tế quốc tế. Trình bày khái quát về môi trường pháp luật trên thế giới bao gồm: về pháp luật các quốc gia; về pháp luật quốc tế; các tổ chức quốc tế và pháp luật quốc tế về lực hợp tác kinh tế quốc tế; các chế độ pháp lý xung đột; làm hài hòa một cách có chọn lọc pháp luật nước ta với môi trường pháp luật trên thế giới về hợp tác kinh tế quốc tế - một khó khăn, thách thức lớn

 • 2001


 • Authors: Nguyễn Thị Hồng Loan (2001)

 • Trình bày tiêu thụ sản phẩm và các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp khai thác than ở Việt Nam. Phân tích tình hình tiêu thụ than ở mỏ than Mạo Khê thuộc tổng công ty than Việt Nam. Đưa ra các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ than ở mỏ than Mạo Khê thuộc tổng công ty than Việt Nam; Luận văn ThS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Khoa Thương mại. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 • 2000


 • Authors: Thân Danh Phúc (2000)

 • Trình bày sức cạnh tranh sản phẩm cao là điều kiện tiên quyết trong hội nhập thương mại quốc tế. Phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với việc nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm dệt - may xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua. Nêu những quan điểm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm dệt - may xuất khẩu Việt Nam trong xu thế hội nhập thương mại quốc tế; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo

 • 2004


 • Authors: Nguyễn Am Hiểu (2004)

 • Electronic Resources; Bài viết này không có tham vọng đi vào việc tranh luận để tìn ra nội hàm của thuật ngữ "hình sự hóa các tranh chấp dân sự-kinh tế" cũng như không đề cập các vụ việc cụ thể đã được nhiều luật sư, báo chí cũng như các nhà nghiên cứu cho rằng tranh chấp hình sự-kinh tế đó đã bị hình sự hóa mà chỉ phân tích hiện tượng, nguyên nhân khách quan của hiện tượng trên ở Việt Nam hiện nay

 • 2001


 • Authors: Đặng Ngọc Bình (2001)

 • Nội dung đề tài nghiên cứu gồm: Khái quát, hệ thống hóa cơ sở lý luận và phương pháp luận của việc lựa chọn đối tác đầu tư nước ngoài nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Phân tích những thành công và hạn chế của công tác lựa chọn đối tác đầu tư thông qua đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua, rút ra các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đề xuất và kiến nghị một số nội dung và biện pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện công tác lựa chọn đối tác đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, tăng cường khả năng huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian tới/; Luận án TS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch...

 • 2000


 • Authors: Lê Xuân Chương (2000)

 • Nội dung đề tài nghiên cứu gồm: Khái quát một cách hệ thống tình hình hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam – Lào. Tìm ra những nguyên nhân còn tồn tại, bất cập trong quan hệ đó. Phân tích những triển vọng của quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam – Lào. Đưa ra một số chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam – Lào phục vụ cho quá trình đổi mới ở mỗi nước và sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới.; Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Ngoại Thương. Bộ Giáo dục và đào tạo

 • 2001


 • Authors: Hoàng Xuân Hòa (2001)

 • Trình bày cơ sở khoa học của phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu. Phân tích thực trạng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu. Đề ra phương hướng và giải pháp phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Viện nghiên cứu Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo. Bộ Thương Mại