Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2001


 • Authors: Hoàng Văn Hải (2001)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nghiệp nhà nước. Nghiên cứu tìm ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại trong công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Đưa ra những đề xuất mới để thiết lập quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh một cách tương thích với điều kiện của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Luận án TS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân -- Trường Đại học Thương mại. Bộ Giáo dục và đào tạo

 • 2006


 • Authors: Bùi Ngọc Toàn (2006)

 • Giai đoạn 1992-2000: Nguyên tắc tính đến điều ước quốc tế khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; nguyên tắc ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế -- Giai đoạn từ 2001 đến nay: Nguyên tắc tương tích của pháp luật quốc gia với chuẩn mực của luật pháp quốc tế; nguyên tắc áp dụng trực tiếp điều ước quốc tế là Việt Nam là thành viên -- Nhũng giải pháp đẩy nhanh tiến trình hội nhập

 • 2006


 • Authors: Chu Hoa (2006)

 • Lạm dụng các công cụ tác động có tính chất công quyền, coi nhẹ các công cụ có tính chất kinh tế, chính sách bảo vệ môi trường ở Việt Nam có thể sẽ thất bại -- Bước đầu triển khai áp dụng một số công cụ kinh tế trong quản lý môi trường ở Việt Nam: thách thức; quỹ bảo hộ môi trường Việt Nam; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; luật bảo vệ môi trường năm 1993; Nghị định 175/CP về hướng dẫn thực hiện luật bảo vệ môi trường -- Những vấn đề đặt ra cho các nhà nghiên cứu, hoạch định và xây dựng chính sách của Việt Nam

 • 2005


 • Authors: Hoàng Thu Yến (2005)

 • Luật sư đóng một vai trò quan trọng trong việc góp phần bảo vệ quyền cơ bản của công dân và phát triển xã hội. Tuy nhiên không phải người dân nào cũng mạnh dạn sử dụng các dịch vụ pháp lý do luật sư cung cấp. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này có một phần rất lớn là do yếu tố kinh tế chi phối: Vấn đề về người trả phí luật sư -- Luật sự trợ giúp pháp lý

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thanh Tâm (2007)

 • Trình bày một số cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO như cam kết về thuế nhập khẩu, các loại thuế và các khoản thu; cam kết các chính sách có liên quan đến thương mại dịch vụ; các cam kết về hạn chế xuất khẩu, phí, lệ phí và thuế nội địa đối với hàng xuất khẩu...

 • 2008


 • Authors: Lưu Quốc Thái (2008)

 • Electronic Resources; Hình thức sở hữu đối với đất đai ở Việt Nam - Sở hữu đất đai và vấn đề xây dựng, phát triển kinh tế thị trường – Xác định rõ vị trí, vai trò của Nhà nước trong quan hệ đất đai nhằm củng cố, hoàn thiện chế độ sở hữu đất đai phục vụ cho việc xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở nước ta

 • 2006


 • Authors: Trần Thăng Long (2006)

 • Cơ chế giải quyết tranh chấp chính trị, ngoại giao theo hiệp ước Bali 1976 -- Cơ chế giải quyết tranh chấp trong quan hệ kinh tế quốc tế của ASEAN theo Nghị định thư Manila 1996 -- Cơ chế giải quyết tranh chấp theo hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư ASEAN 1987 -- Vấn đề cải tổ cơ chế giải quyết tranh chấp ASEAN theo Nghị định thư Manila 1996: Giai đoạn tham vấn; giai đoạn xét xử