Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2018)

 • Tài liệu đưa ra bối cảnh kinh tế trong quý I năm 2018; diễn biến và triển vọng kinh tế vĩ mô; một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật; từ đó đưa ra một số kiến nghị.

 • Sách


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (-)

 • Tài liệu đề cập đến bối cảnh, quá trình chuyển đổi khung khổ chính sách và các chương trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; đánh giá kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; từ đó đưa ra một số kiến nghị tiếp tục đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tă...

 • Báo cáo


 • Diễn đàn “Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và một số giải pháp” (2020-09)

 • Báo cáo về kinh tế Việt Nam (trích trong báo cáo cập nhập triển vọng phát triển Châu Á) trước mắt sẽ có nhiều khó khăn, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn hầu hết các nền kinh tế tương tự khác, và triển vọng của nền kinh tế trong trung và dài hạn vẫn tích cực. Các nền tảng kinh tế vẫn chưa bị suy g...

 • Báo cáo


 • Bộ Tài nguyên và Môi trường (2021-07)

 • Báo cáo trình bày các phát hiện chính, các hành động được khuyến nghị và quy trình để triển khai các khuyến nghị này. Báo cáo gồm một bộ CPI được khuyến nghị triển khai tại Việt Nam, phương án tiếp cận nhằm xây dựng lộ trình và kế hoạch hành động, cũng như các bước chính cho giai đoạn thực hiện như đã được xác định trong bản lộ trình thực hiện.