Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Đặng Đức Thành (2016)

 • Bài viết đánh giá về những hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cần phải tìm hướng đi phù hợp để đến năm 2020 đạt mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Anh Thư, Lê Thị Bích Ngọc (2016)

 • Xác định được cấu trúc vốn tối ưu, tại đó chi phí sử dụng vốn bình quân nhỏ nhất và giá trị doanh nghiệp lớn nhất để tối đa hóa sự giàu có của chủ sở hữu, là mục tiêu quản trị dài hạn của tất cả các doanh nghiệp. Bài viết đề xuất phương pháp phân tích khảo sát định lượng đánh giá tác động của môi trường kinh doanh đổi với sự dịch chuyển cấu trúc vốn tối ưu của các doanh nghiệp.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Minh, Vũ Thị Thu Hương (2016)

 • Nghiên cứu phân tích tác động của chuyển dịch lao động nội ngành đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, giai đoạn 2004-2014. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, các yếu tố, như: vốn, lao động và chuyển dịch lao động nội ngành đều có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt, mức độ tác động của chuyền dịch lao động nội ngành là khác nhau, ứng với tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam trong mỗi giai đoạn nghiên cứu.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Ánh Tuyết (2016)

 • Nghiên cứu này tập trung vào đánh giá tác động của xuất khẩu đến năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, có 4 nhân tố ảnh hưởng tới TFP của doanh nghiệp là: Xuất khẩu; Hệ số vay vốn bên ngoài; Mức trang bị vốn trên một lao động; và Chất lượng lao động

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Bình (2016)

 • Quản trị chi phí tốt giúp doanh nghiệp có thể đưa ra các sản phẩm với giá rẻ, có ngân sách để đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. Song, đối với các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, công việc này còn những khiếm khuyết, đòi hỏi cần nhanh chóng khắc phục với những hướng đi đúng nhằm tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 • Bài trích


 • Authors: Phan Thị Phương Hoa (2015)

 • Đứng trước những thách thức lớn của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp (DN) hiện nay chính là chất lượng nhân lực. Đây là vấn đề mà các DN đang gặp nhiều khó khăn, cần tìm giải pháp để tháo gỡ.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Ngọc Minh (2016)

 • Các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Hà Nội có vai trò quan trọng đối với phát triển công nghiệp, hội nhập quốc tế về công nghệ của Hà Nội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các hoạt động ứng dụng, tiếp nhận khoa học, kỹ thuật, cũng như đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) tại các doanh nghiệp trong các KCN vẫn chưa được chú trọng. Trong thời gian tới, các KCN trên địa bàn Hà Nội cần đổi mới mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào công nghệ để khai thác tối đa các lợi thế của mình.