Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Hồng Loan (2017)

 • Chiến lược kinh doanh (CLKD) là công cụ quản trị kinh doanh hiệu quả của các doanh nghiệp thương mại (DNTM) trong nền kinh tế thị trường. Với vai trò định hướng dẫn dắt hoạt động kinh doanh, CLKD giúp các DNTM tăng sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh. Khi nền kinh tế thị trường hiện đại phát triển, xu hướng cạnh tranh chuyển từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về chất lượng và khả năng d...

 • Luận án


 • Nguyễn Lê Hoa (2017)

 • Luận án hệ thống hoá và nâng cao những vấn đề lý luận chung về phân tích tài chính trong giám sát tài chính đối với các Tập đoàn kinh tế. Nghiên cứu và đánh giá thực trạng phân tích tài chính trong giám sát tài chính đối với các Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam đứng trên góc độ là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. Đề xuất các giải pháp cơ bản để hoàn&...

 • Luận án


 • Vũ Thị Hà (2016)

 • Luận án thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu về chất lượng NNL nhằm xác định hướng nghiên cứu về chất lượng nguồn nhân lực trong các DN khu công nghiệp, khu chế xuất; Xây dựng và đề xuất cơ sở lý thuyết cho việc nghiên cứu chất lượng nguồn nhân lực trong các DN thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất; Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn&#...

 • Luận án


 • Nguyễn Hoàng Giang (2018)

 • Luận án hệ thống hóa và cập nhật một số vấn đề lý luận và thực tiễn, và tạo cơ sở cho nghiên cứu PTCL thương hiệu các DN nói chung, DN may Việt Nam nói riêng; Phân tích và đánh giá thực trạng CL TH các DN may Việt Nam được phát triển giai đoạn vừa qua và hiện nay; Đề xuất những quan điểm và đưa ra một số giải pháp nhằm PTCL thương hiệu các DN may Việt Nam giai đoạn tới.<...