Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2022-03-03)

  • Bài viết phân tích những nỗ lực bền bỉ trong cải cách môi trường kinh doanh từ Nghị quyết 19 đến Nghị quyết 02; nhưng đã có sự đứt gãy nhất định của quá trình và xu thế cải cách. Từ đó, đề xuất cần dành nguồn lực và quan tâm thích đáng để hóa giải phần nào sự kháng cự lại xu thế cải cách.

  • Bài trích


  • Phan Đức Hiếu (2022-02-08)

  • Cơ cấu lại nền kinh tế và bối cảnh mới trong những năm tới sẽ mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp. Có những cơ hội đồng thời là thách thức. Trong bài viết, tác giả bàn về đâu là cơ hội, nhưng đồng thời là thách thức cho chính doanh nghiệp nhìn từ góc độ thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế.