Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Nguyễn Xuân Quyết (2016)

  • Luận án hệ thống hóa và góp phần làm rõ thêm cơ sở lý luận về sự tham gia của cộng đồng trong phát triển CSHT GTNT; Đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng trong phát triển CSHT GTNT tỉnh Đồng Nai; Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phát triển CSHT GTNT tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.