Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • - (2012)

  • Báo cáo sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng năm 2012, cụ thể: đánh giá tình hình chung; hoạt động sản xuất công nghiệp; hoạt động thương mại; hoạt động đầu tư; hoạt động quản lý của nhà nước; đồng thời dự báo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2011 và giải pháp chủ yếu trong 3 tháng cuối năm (đính kèm phụ lục)