Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 •  (2017)

 • Luận án luận giải và làm rõ thêm lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV; Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 • Bài trích


 •  (2020-08)

 • Ngày nay, khởi sự kinh doanh đang nhận được sự quan tâm của cả xã hội, chính phủ, các nhà hoạch định chính sách và cả các nhà khởi nghiệp nghiên cứu, các chuyên gia. Có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa sự kinh doanh với tăng trưởng kinh tế của vùng và địa phương. Thực tế cũng chỉ ra rằng, những nơi có tỷ lệ doanh nghiệp được thành lập mới cao thường gắn với thành tích cao trong tăng trưởng kinh tế. Và các doanh nghiệp mới ngoài đóng góp vào GDP của nền kinh tế còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho xã hội. Chính vì vậy, chính phủ các nước thường dành nhiều hỗ trợ, và có các chính sách thúc để việc khởi sự kinh doanh trong giới trẻ. Bài báo nhằm trình bày tổng quan n...

 • Tài liệu tham khảo khác


 •  (2017-07-14)

 • Sáng kiến trong kinh doanh là nền tảng giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển thông qua việc tạo ra những lợi thế khác biệt giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng thích ứng với những biến động của môi trường kinh doanh. Các nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu quan tâm đến các sáng kiến trong kinh doanh, nhưng vẫn chủ yếu để phục vụ các mục tiêu ngắn hạn. Việc lựa chọn các sáng kiến phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Trong phạm vi bài báo, nhóm tác giả vận dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) để xây dựng quy trình 4 bước lựa chọn các sáng kiến kinh doanh nhằm tìm ra sáng kiến phù hợp với các mục tiêu ch...

 • Luận án


 •  (2017)

 • Luận án nghiên cứu, hệ thống hóa lý luận về chi phí, các nhân tố ảnh hưởng đến KTQT chi phí, nội dung kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp; nghiên cứu kinh nghiệm kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp của một số nước trên thế giới; đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội dung số Việt Nam; Khảo sát và nghiên cứu thực trạng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội dung số Việt Nam, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội dung số Việt Nam.

 • Luận án


 •  (2017)

 • Luận án nghiên cứu, hệ thống hóa lý luận về chi phí, các nhân tố ảnh hưởng đến KTQT chi phí, nội dung kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp; kinh nghiệm kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp của một số nước trên thế giới; Nghiên cứu đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội dung số Việt Nam; Khảo sát và nghiên cứu thực trạng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội dung số Việt Nam, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội dung số Việt Nam.

 • Luận án


 •  (2018-3-13)

 • Luận án hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về marketing địa phương trong mối quan hệ với phát triển du lịch bền vững. Phân tích thực trạng marketing địa phương với phát triển du lịch bềnvững tại tỉnh Sơn La. Từ đó, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của hoạt động marketing địa phương và xác định các nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện marketing địa phương nhằm phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Sơn La.

 • Luận án


 •  (2017)

 • Nền kinh tế nước ta đang vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhànước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Việc định hướng Xã hội chủ nghĩa được thựchiện thông qua vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước và vai trò quản lý vĩ mô của Nhànước. Để kinh tế Nhà nước được giữ vai trò chủ đạo, hệ thống các Tập đoàn và TCTNhà nước đã được thành lập và đi vào hoạt động ở hầu hết các ngành, các lĩnh vựctrọng yếu và then chốt trong nền kinh tế, cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho xã hộinhư xi măng, sắt thép, dầu khí, cao su, cà phê… trong đó không thể không nhắc tới mộtTập đoàn lớn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, đó là Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 • Luận án


 •  (2018)

 • Luận văn xác định các nhân tố tác động đến chất lượng mối quan hệ giữa doanh nghiệp sử dụng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics; Kiểm định tác động của chất lượng mối quan hệ đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sử dụng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics.Từ kết quả nghiên cứu đó, một số hàm ý kiến nghị được đề xuất nhằm giúp các doanh nghiệp trong ngành logistics hình thành và phát triển chất lượng mối Đặc điểm văn hóa, môi trường kinh doanh và đặc trưng của ngành logistics được nêu chi tiết ở chương quan hệ, cũng như hàm ý chính sách với Nhà nước trong vai trò “đòn bẩy” hỗ trợ cho ngành logistics.