Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Authors: Phí Thị Tuyết (2016)

  • Bài viết làm rõ các vấn đề về: Triển vọng chất lượng cho lao động Việt Nam khi AEC 2015 đã mở, nhưng chất lượng lao động Việt Nam chưa đáp ứng nhu cầu và cần phải có giải pháp để nâng cao chất lượng lao động Việt Nam trong thời gian tới.

  • Bài trích


  • Authors: Vũ Hữu Thành, Phan Ngọc Tấn; Lê Thị Tuyết Thanh (2016)

  • Bài viết làm rõ bản chất của vấn đề để tính toán lượng cung tiền phù hợp với năng lực hấp thụ tiền của các đổì tượng vay mượn